ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 6 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565 บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด 20 20