ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 มกราคม 2565 25 มกราคม 2565 สพร 15 พระนครศรีอยุธยา 30 30
2 26 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 สพร 15 พระนครศรีอยุธยา 30 30