ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 26 8