ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1/พร 0758 12 กันยายน 2565 14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง 20 20