ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2018
2ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง149
3การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2221
รวม 5648