ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6161
2การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง2020
3การบำรุงรักษาเชิงป้องกันจักรอุตสาหกรรม 12 ชั่วโมง2525
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4444
รวม 150150