ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง00
2ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชั่วโมง3329
3การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง7039
รวม 10368