ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง4743
2ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2525
รวม 7268