ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2011
2การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง6044
3ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2016
รวม 10071