ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2016
2การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง6044
3การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2011
รวม 10071