ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชั่วโมง2017
2การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2017
3ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม 30 ชั่วโมง2013
รวม 6047