ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2015
2เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง2120
3พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 ชั่วโมง2020
รวม 6155