ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง2120
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2015
รวม 6155