ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การลดต้นทุนการผลิต 36 ชั่วโมง2019
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 36 ชั่วโมง2321
3การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชั่วโมง2018
รวม 6358