ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้เครื่องมือวัดสามมิติCMMระดับ1 30 ชั่วโมง1111
2การกลึงรูปพรรณ 30 ชั่วโมง66
3การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 ชั่วโมง2521
4ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง1919
5ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง1010
6การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง4948
รวม 120115