ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(สถาปัตยกรรม) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 30 ชั่วโมง3025
2ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2322
3การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง5453
รวม 107100