ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ชั่วโมง2220
2Advance Excel 2010 30 ชั่วโมง2017
3การใช้งาน Google application เพื่อเชิงธุรกิจ 30 ชั่วโมง4335
4การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2822
5เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา 30 ชั่วโมง269
รวม 139103