ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชั่วโมง2020
รวม 2020