ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ 12 ชั่วโมง2626
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง103103
3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 12 ชั่วโมง4646
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2525
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4646
รวม 246246