ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6161
3การวางแผนการซ่อมบำรุงที่ทุกคนมีส่วนร่วม 18 ชั่วโมง2020
4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางทะเล 12 ชั่วโมง3333
5ผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น 18 ชั่วโมง3333
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
7เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2121
รวม 208208