ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 12 ชั่วโมง2020
2กระบวนแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดความสูญเสียในวงจรการผลิต 12 ชั่วโมง2121
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6060
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 141141