ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มศักยภาพของการบริการในรูปแบบธุรกิจโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
2การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2323
3เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2626
4การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2725
รวม 9694