ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในโซเชียลมีเดียร์ 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3028
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 7068