ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง117
2PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3027
3PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2019
รวม 6153