ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 ชั่วโมง7454
2การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(สถาปัตยกรรม) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 30 ชั่วโมง5444
3การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2522
รวม 153120