ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการปรับปรุงงาน 12 ชั่วโมง2020
2ลีน ไคเซ็นและเครื่องมือการสมดุลสายการผลิต 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง7265
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
รวม 152145