ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4138
3การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2016
4เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2119
5การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2518
รวม 127111