ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2016
2การพัฒนาหัวหน้างานในการผลิตแบบ Monozukuri 30 ชั่วโมง2020
3เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2119
4การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2518
5เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4138
รวม 127111