ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2114
3การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2121
รวม 6356