ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 ชั่วโมง1818
2การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติก์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2524
3ทักษะการผลิตและประกอบชิ้นงาน (Monozukuri Training) 30 ชั่วโมง2221
4ระบบไฮดรอลิกส์และการเลือกใช้อุปกรณ์ 30 ชั่วโมง2525
5การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง2019
รวม 110107