ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การลดความสูญเสียในวงจรการผลิตด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ 12 ชั่วโมง2322
2การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชั่วโมง2016
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง10193
4การพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วม 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6563
รวม 229214