ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2120
รวม 4140