ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2017
2การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ชั่วโมง2013
3การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน 30 ชั่วโมง2012
รวม 6042