ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2020
2การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2323
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2620
รวม 6963