ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3030
2การลดความสูญเสีย 8 ประการ 12 ชั่วโมง230
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2323
รวม 7653