ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4630
2ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง5244
3ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง4234
รวม 140108