ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง8072
2การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 30 ชั่วโมง4526
3การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
4เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง2625
5การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2222
รวม 193165