ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขนส่งสินค้าทางถนน 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9090
3เทคนิคการพ่นสารทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 12 ชั่วโมง2121
4การติดตามทวงถามหนี้สินอย่างมีประสิทธิผล 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2121
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
รวม 212212