ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การลดต้นทุนการผลิต 36 ชั่วโมง2020
รวม 2020