ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการไคเซ็น 12 ชั่วโมง2222
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3232
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2222
รวม 7676