ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
2ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2525
3การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง2525
รวม 7575