ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาโปรแกรมการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 12 ชั่วโมง2121
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3232
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 7373