ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2121
2การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง2822
3การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2014
4ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2117
5การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4343
6การใช้งานInternetofThings(IoT)ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2016
รวม 153133