ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง2822
2การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2014
3การใช้งานInternetofThings(IoT)ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2016
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4343
5ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 ชั่วโมง2121
6ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2117
รวม 153133