ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ลีนสำหรับงานบริการ 12 ชั่วโมง2020
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9087
3การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลัง 12 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตลาดออนไลน์ 12 ชั่วโมง2020
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
6เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
รวม 210207