ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างเพจและโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2723
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง4038
รวม 6761