ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2424
2การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง6565
รวม 8989