ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ยูทูบเบอร์ 30 ชั่วโมง2525
2การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 ชั่วโมง2626
3เทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 30 ชั่วโมง2323
4เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง4242
5การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2424
รวม 140140