ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขายและการให้บริการอย่างประทับใจ 12 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ใช้ Smart Phone เพื่อการทำงาน 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง6060
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง4040
รวม 140140