ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชั่วโมง4440
2การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2019
รวม 6459