ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2019
2การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2424
3เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 6463