ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2019
3การควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบวงจรไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2424
รวม 6463