ประจำวันที่ 25 กันยายน 2566

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
2การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุคThailand4.0 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040