ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชั่วโมง2016
2เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2623
3การจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง1515
4การทำVideoContentMarketing&Productionด้วยApplicationบนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2017
5การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4540
รวม 126111