ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ 12 ชั่วโมง4040
2การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง9090
3เทคนิคการเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA 12 ชั่วโมง3030
4เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง6262
รวม 222222